Kalendář akcí

po út st čt so ne
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31

PROVOZNÍ  ŘÁD Aerobik studia Orel Dobříš

Provozovatel:

 • Mgr. Klára Jandová, IČ 70744742
 • Benkova 1687, Praha 4, 149 00

Adresa provozovny:

 •  28. října 451, 263 01 Dobříš

Tento provozní řád upravuje vzájemné smluvní podmínky, kterými se řídí právní vztahy mezi provozovatelem a jeho návštěvníky při poskytování služeb ze strany provozovatele těmto návštěvníkům.

 1. Návštěvník sportoviště Aerobik studia Orel Dobříš (dále jen „ASOD“) je povinen seznámit se s tímto provozním řádem a jednat a chovat se v souladu s ním. Uhrazením vstupného dle platného ceníku s ním vyjadřuje plný souhlas. Pobyt a vstup v ASOD je podmíněn dodržováním tohoto provozního řádu. Provozní řád je k dispozici na hlavní pokladně. Provozním řádem nejsou dotčeny povinnosti plynoucí pro návštěvníky ASOD z obecně závazných právních předpisů či právních aktů či úkonů vydaných na jejich základě, dobrých mravů, pravidel zdvořilosti a slušného chování, jakož i povinnosti plynoucí z organizačních pokynů provozovatele.
 2. Návštěvník je oprávněn užívat jednotlivá zařízení a náčiní sportoviště nebo čerpat jeho služby na základě řádně uhrazeného vstupného podle druhu čerpané služby dle stanoveného ceníku. Zakazuje se vstup do prostoru centra bez řádně zaplaceného vstupného.
 3. Každý návštěvník je plně zodpovědný za svůj zdravotní stav. Doporučujeme před návštěvou našeho studia nechat se vyšetřit ošetřujícím lékařem (celkové vyšetření, činnost srdce atd.). Za zdravotní stav cvičenců nenese ASOD žádnou zodpovědnost. Klienti ASOD cvičí na vlastní nebezpečí.
 4. Návštěvníci jsou povinni řídit se pokyny personálu. Každý je povinen používat sportovní oděv a obuv (bos pouze na lekce k tomu určené). Při lekcích používejte vlastní ručník. Při provozování příslušné sportovní činnosti návštěvník nesmí ohrozit své zdraví, ani zdraví ostatních návštěvníků a nesmí poškozovat majetek. Návštěvníci jsou povinni zdržet se jakéhokoliv jednání, které by mohlo ohrozit, poškodit, omezovat nebo rušit ostatní návštěvníky ASOD. Zakazuje se znečišťovat prostory ASOD.
 5. Veškeré svršky včetně venkovní obuvi je každý návštěvník povinen uložit na místě k tomu určeném, tj. do šatních skříněk a botníku. Odkládání oblečení a jiných věcí větších rozměrů (včetně batohů a kabel) mimo šatní skříňky je zakázáno. Za cennosti jako například peníze, hodinky, řetízky a jiné nese plnou zodpovědnost návštěvník, je možné si je po dobu návštěvy ASOD odložit na recepci se svým souhlasem. Za věci uložené v prostorách ASOD v rozporu s těmito pravidly nepřebírá provozovatel jakoukoli odpovědnost.
 6. V případě zjištění jakéhokoli poškození přístroje (spinningového kola) anebo cvičebních pomůcek je každého povinností uvedenou skutečnost oznámit okamžitě obsluze recepce.
 7. Veškeré cvičební aktivity pod vedením instruktora probíhají za účasti minimálně tří účastníků. Po skončení cvičení si každý po sobě uklidí nářadí a náčiní na vyhrazené místo. Žádáme všechny návštěvníky studia, aby této skutečnosti věnovali zvýšenou pozornost.
 8. V případě jakéhokoli zranění je každý povinen toto oznámit okamžitě obsluze recepce.
 9. Děti mladší 15 let se smí pohybovat v prostorách ASOD vždy pouze v doprovodu rodičů či zákonného zástupce, kteří výslovně a nepřenositelně nesou plnou odpovědnost za případné škody na zdraví svého dítěte i majetku provozovatele a třetích osob dítětem způsobené. Pro rodiče s dětmi /anebo pro děti samotné/ jsou v ASOD vytvořeny zvláštní cvičební lekce.
 10. V případě, kdy zodpovědnost za osobu mladší 15 let přebírá v rámci vedené hodiny instruktor ASOD, dochází k přechodu zodpovědnosti vstupem osoby do a z cvičebního sálu a jejím převzetím instruktorem. Do té doby a po zpětném předání osoby instruktorem po skončení hodiny zpět rodičům či zákonnému zástupci je za pohyb osoby mladší 15-ti let odpovědný doprovod.
 11. Ve studiu platí přísný zákaz kouření, konzumace alkoholických nápojů, omamných látek apod. Do všech prostor ASOD je zakázán vstup osobám: v podnapilém stavu, pod vlivem návykových, omamných nebo psychotropních látek, ve špinavém nebo zjevně nevhodném oblečení, nebo vzbuzujícím veřejné pohoršení. V těchto případech je personál provozovatele oprávněn kdykoli vyzvat tyto osoby, aby sportoviště opustily. Pokud tak neučiní, mohou být ze zařízení bez náhrady vyvedeny. Pověřená osoba provozovatele je dále oprávněna požádat Městskou policii i Policii ČR o součinnost v případě návštěvníků ASOD, odmítajících se podřídit tomuto provoznímu řádu a pokynům osob plnících úkoly ASOD.
 12. Zakazuje se vodit zvířata do všech prostor ASOD.
 13. Zakazuje se umisťovat bez předchozího povolení ASOD ozdoby, reklamy, upoutávky a jiné v prostorách a na stěnách ASOD.
 14. Návštěvníci nesmí do prostoru ASOD vnášet nebezpečné předměty – zbraně, střelivo, munici či jakoukoliv jejich část, pyrotechniku, tlakové nádoby, spreje, injekční jehly, alkoholické nápoje, návykové, omamné a psychotropní látky apod. Tyto předměty budou na vchodu zadrženy provozovatelem, uloženy na recepci a při odchodu navráceny. Odmítne-li návštěvník předat tyto předměty do úschovy po dobu svého pobytu v objektu, nebude do prostoru ASOD vpuštěn.
 15. Návštěvník odpovídá za škodu či ztrátu způsobenou provozovateli a to v plné výši, byť se jedná o čin neúmyslný.
 16. Zakazuje se pod pokutou až 100 000 Kč fotografování, filmování, natáčení a jiné pořizování záznamů prostor  ASOD bez předchozího písemného souhlasu provozovatele a to všem platícím i neplatícím osobám bez výjimky.
 17. V prostorách ASOD je umístěn kamerový systém a to v souladu se zákonem o ochraně osobních údajů a zachováním lidských práv. Slouží především pro bezpečnost klientů a k ochraně majetku.
 18. Při odchodu ze šatny je každý návštěvník povinen vyprázdnit šatní skříňku a nechat ji odemčenou. Po dobu svého pohybu v ASOD je povinen klíč od šatní skříňky náležitě opatrovat. Odpovídá za škodu, která vznikne provozovateli jeho ztrátou, poškozením nebo zneužitím. V případě ztráty klíče je návštěvník povinen uhradit provozovateli částku 200,- Kč jako náklad na výměnu zámku.
 19. Na všechny skupinové lekce pro dospělé je možné si vtvořit rezervaci. Její pravidla se řídí Rezervačním řádem skupinových lekcí v ASOD.
 20. Tento Provozní řád je platný od 2. ledna 2019. Věříme, že v ASOD strávíte mnoho hezkých chvil a že Vaše odhodlání pravidelně cvičit se setká s Vaším osobním úspěchem.

 

Těšíme se na setkávání s Vámi.                                                                                

Mgr. Klára Jandová

provozovatel

 

OBCHODNÍ PODMÍNKY PRO ÚČASTNÍKY SPORTOVNÍCH KURZŮ Aerobik studia Orel Dobříš

1. Platba kurzovného dle ceníku na školní rok 2020/2021 je splatná při zápisu na recepci ASOD v hotovosti nebo převodem na účet. Platební údaje obdržíte u zápisu na vyžádání. V případě volného místa v kurzu je první zkušební lekce zdarma. Děti, které nebudou mít při druhé navštívené lekci příslušného kurzu zaplaceno, se nebudou moci příslušného kurzu dále účastnit. Aktuální ceník dětských kurzů je k dispozici na internetových stránkách a na vývěskách u recepce ASOD.

2. Zakoupením kurzu účastník potvrzuje, že se seznámil s provozním řádem ASOD a s těmito obchodními podmínkami a souhlasí s nimi.

3. Po zaplacení kurzu obdrží účastník permanentku, kterou se před každou lekcí prokáže na recepci.

4. Za již jednou zaplacený kurz se peníze zpět nevracejí. Kurz lze případně bezplatně převést na jinou osobu nebo na jiný typ kurzu, je-li volný.

5. Kurz lze přerušit či převést do dalšího období (pololetí) pouze ze závažných zdravotních důvodů, nebo při změně bydliště. Při dlouhodobé nemoci (čtyři týdny a déle bez přerušení) má dítě nárok na vrácení 50% z nevyužité částky). Tyto skutečnosti je nutné doložit lékařskou zprávou, nebo potvrzením o změně bydliště.

6. V případě zrušení kurzů zásahem vyšší moci kurzy nenahrazujeme a uhrazené kurzovné nevracíme.

7. Lekce, které účastník z vlastních důvodů nevyužije, nebudou následně nahrazeny. Pouze u kurzu Cvičení s miminky a Batolátky je možné využít náhradu ve formě volného vstupu na cvičební lekce konané ve studiu ASOD bez možnosti rezervace. Volný vstup dle předchozí věty je možné využít pouze v případě včasné omluvy (omluvou se má namysli - omluva formou SMS lektorce a to nejpozději večer před lekcí). Možnost využití volného vstupu na lekci pořádanou v ASOD je možná nejpozději do konce trvání zaplaceného kurzu.

8. Lekce se nekonají o státních svátcích a celostátních prázdninách. Veškeré informace ohledně organizace školního roku, kurzů, vystoupení a jiné budou k dispozici vždy na internetových stránkách a na nástěnkách u recepce.

9. Pozdější přihlášení účastníka do kurzu je většinou možné dle obsazenosti kurzu. V tomto případě je uplatňováno snížení ceny kurzu podle níže uvedeného vzorce. 1. pololetí: měsíc nástupu- září 100% - říjen 100% - listopad 80% - prosinec 60% - leden 30% 2. Pololetí: únor - 100% březen - 100% duben - 80% květen - 60% červen - 30%.

10. Všichni účastníci kurzů ASOD jsou zároveň registrováni jako členové zastřešující tělovýchovné organizace Orel (při žádostech o granty a dotace je třeba prokázat členskou základnu) a v rámci členství mají uzavřenou úrazovou pojistku. Doporučení – dle všeobecných pojistných podmínek pojišťoven nemůže klub sjednat/uzavřít takové pojištění ve prospěch dítěte jako např. školy. Bylo nám sděleno, že úrazové pojištění dětí pro cvičení a trénování v rámci sportovních kurzů/oddílů je záležitostí rodičů a jejich rozhodnutí, zda dítěti úrazovou pojistku sjednají či nikoli

11. Tyto Obchodní podmínky jsou platné a účinné od 7. 9. 2020

 

Provozovatel: Orel jednota Dobříš, 28. Října 451, 26301 Dobříš

Kanál YouTube ASOD

Facebook ASOD

TOPlist

Copyright © 2020 Aerobik Studio Orel Dobříš  Rights Reserved.